تبلیغات
جهان فوتبال - شرایط نویسندگی
((شرایط نویسندگی در sport universe))
  1. حداقل روزی یک مطلب بگذارد.
  2. عکس داشتن مطالب.
  3. سعی کنید از سایت های دیگر کم کپی کنید.
  4. مطالب برچسب داشته باشه.
  5. مطالب غیر ورزشی ممنوع.
  6. فقط مطلب درباره ی تیم های محبوب خود نگذارید و مطالب درباره ی همه ی تیم ها باشد.


شرایط را خوانده و می خواهم نویسنده باشم